място

SOLDECOL 3 в 1

Ковано желязо

Описание на продукта:

d

Характеристика

Употреба За външно и вътрешно антикорозионно покритие на черни и цветни /поцинкована ламарина, мед, алуминий и др./метали. Боята е предназначена за нанасяне върху метални конструкции,врати,огради,стоманени колони и др. Изключително издръжлива на атмосферни условия. Много подходящо за реновиране на стари покривни системи.Основно предимство е прякото нанасяне върху метали без използване на антикорозионни грундове. В особено агресивна среда е подходящо ползването на SOLDEKOL PRIMER, когато се търси силна устойчивост на покритието във времето
Цвят 0199 – метално сиво-черна
Основа Компактна, суха, без механични примеси, обезмаслена.
Условия при нанасяне Температурата / на основата,боята и въздуха / е препоръчително да бъде от +5 до +250С
Нанасяне С четка ,валяк/късокосмест за синтетични бои- велур или найлон/. В случай на пръскане с пистолет е необходимо да се коригира дюзата в зависимост от дебелината на нанасяния слой.
Разходна норма 8 – 10м2 с 1 кг боя за един слой /40my на сухо/
Пример за нанасяне: 1/ Основата обезмаслена,почистена при необходимост с телена четка или шкурка.

2/ Преди нанасяне добре разбъркайте боята, ако има някаква коричка на повърхността отстранете и при необходимост разредете с разредител.

3/ Нанесете SODEKOL минимум в два слоя. Нанасяне на следващ слой е не по рано от 6 часа. /при т-ра +230С и макс.дебелина 50my/. При по голяма дебелина на нанесения филм и по ниска температура времето за съхнене се удължава. Изгледа на боята зависи от техниката на нанасяне, затова се препоръчва да направите проба на малък детайл

4/ Не оставяйте инструментите след работа да засъхнат,незабавно ги измийте с разредител. По време на работа в интериора добре проветрявайте!

Съхнене при оптималан температура от /+230С и релативна влажност на въздуха около 60%/ макс. 6 часа
Разредител С 6000 / АМБ,МРТ./ По принцип боята се разрежда само при необходимост
Стандартни условия за безопасност  Горима течност и пари.При употреба и вдишване в дихателните пътища може да причини опасни последици.Токсична за водни организми с дълготрайни увреждания.
Правила за безопасност Да няма достъп на деца. Пазете от топлина,жив огън,искри, горещи повърхности и други запалими опасности.Пушенето забранено.Не вдишвайте парите/аерозола. Защитете очите,кожата и облеклото. При ползване в интериора добре проветрявайте.Не изливайте в околната среда.Ползвайте защитни ръкавици,облекло и очила
Опасни съставки: Uhlovodiky C9, ароматична бензинова фракция,ftalanhydrid. 4-morfolinkarbaldehyd,butan-2-on-oxim,
kobalt sul 2-ethylhexanol киселина.
Може да предизвика алергична реакция
Първа помощ В случай на употреба незабавно потърсете лекарска помощ.

При вдишване веднага излезте на чист въздух. При попадане върху кожата свалете защитното облекло и обилно измийте с вода и сапун.

Ликвидация на отпадъците Използваните /празните/ опаковки изхвърляйте само на определените за целта места за опасни отпадъци.
Складиране и съхранение 24 месеца от датата на производство в оригинално затворена опаковка при температура +5 – +250С. Пазете от пряко слънчево греене.

Качествена характеристика

VOC: категория/субкатегория/вид A/i/RNH. Maкс. съдържание 500g/l
VOC: в продукта готов за употреба Макс. 490g/l – 0.375kg/kg
TOC Макс. 430g/l- 0.330kg/kg
Технически параметри Сухо вещество 40%.

Гъстота 1.3+0.1g/cm3